Μαθητές

Ημερομηνία υποβολής: Τε 25 Μαρ 2009

Η ∆΄, η Ε΄ και η ΣΤ΄ τάξη ενός ∆ημοτικού Σχολείου έχουν συνολικά 65 μαθητές. Στην ημερήσια εκδρομή, που οργάνωσε το σχολείο, δεν συμμετείχαν 7 μαθητές από τη ∆΄ τάξη, 5 από την Ε΄ και 2 από τη ΣΤ΄. Οι δάσκαλοι παρατήρησαν, ότι έτσι στην εκδρομή συμμετείχε ίσος αριθμός μαθητών από κάθε μια από αυτές τις τάξεις. Πόσοι μαθητές είναι γραμμένοι σε κάθε τάξη από αυτές;

Το πρόβλημα σε αρχείο pdf: Λύσεις:

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011