Παράδειγμα κλίμακας αξιολόγησης της 1ης περιόδου

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ου ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
Μαθηματικές έννοιες
Οι μαθηματικές έννοιες που εξετάζονται κατά την πρώτη περίοδο είναι οι ακόλουθες:
 • Χρήση των όρων προσανατολισμού στο χώρο: «πάνω – κάτω», «αριστερά – δεξιά», «μέσα – έξω» κ.λπ.
 • Αναγνώριση της φόρμας και της ονοματολογίας των εξής επίπεδων σχημάτων: τρίγωνο, τετράγωνο, ορθογώνιο, κύκλος.
 • Αναγνώριση της φόρμας και της ονοματολογίας των ακόλουθων στερεών σωμάτων: τριγωνική πυραμίδα, κύβος, στερεό ορθογώνιο, κύλινδρος, σφαίρα.
 • Προφορική αρίθμηση ευθέως και αντιστρόφως τουλάχιστον μέχρι το 20.
 • Απαρίθμηση ποσοτήτων έως είκοσι αντικειμένων.
 • Ανάγνωση και γραφή των αριθμών μέχρι το 20.
 • Προσθετική ανάλυση των αριθμών και εκτελέσεις προσθέσεων με αριθμούς μέχρι το 10.
 • Διαφοροποίηση και χρήση των όρων «ψηλό – χαμηλό», «μακρύ – κοντό», «πλατύ – στενό» και «χοντρό – λεπτό».
 • Χρήση των συμβόλων =, < και > για τη σύγκριση αριθμών μέχρι το 10.
       Αναγνώριση των νομισμάτων του ΕΥΡΩ και των λεπτών μέχρι το 10.

  Γνώση των τακτικών αριθμών μέχρι το 10.

Οι έννοιες αυτές βαθμολογούνται από Α μέχρι Ε, ανάλογα με την επίδοση του παιδιού, όπως περιγράφεται στη συνέχεια.
ΒΑΘΜΟΣ Α
 • Χρησιμοποιεί με ευκολία τους όρους προσανατολισμού στο χώρο: «πάνω –κάτω», «αριστερά – δεξιά», «μέσα – έξω» κ.λπ.
 • Αναγνωρίζει με ευκολία τη φόρμα και την ονοματολογία των εξής επίπεδων σχημάτων: τρίγωνο, τετράγωνο, ορθογώνιο, κύκλος.
 • Αναγνωρίζει με ευκολία τη φόρμα και την ονοματολογία των ακόλουθων στερεών σωμάτων: τριγωνική πυραμίδα, κύβος, στερεό ορθογώνιο, κύλινδρος, σφαίρα.
 • Αριθμεί με ευκολία προφορικά ευθέως και αντιστρόφως τουλάχιστον μέχρι το 20.
 • Απαριθμεί με άνεση ποσότητες τουλάχιστον είκοσι αντικειμένων.
 • Διαβάζει και γράφει με άνεση αριθμούς τουλάχιστον μέχρι το 20.
 • Αναλύει με ευκολία προσθετικά και εκτελεί προσθέσεις με αριθμούς μέχρι το 10.
 • Διαφοροποιεί και χρησιμοποιεί με ευκολία τους όρους «ψηλό – χαμηλό», «μακρύ – κοντό», «πλατύ – στενό» και «χοντρό – λεπτό».
 • Χρησιμοποιεί με ευκολία τα σύμβολα =, < και > για να συγκρίνει αριθμούς μέχρι το 10.
 • Αναγνωρίζει με ευκολία τα νομίσματα του ΕΥΡΩ και των λεπτών μέχρι το 10.
 • Γνωρίζει καλά τους τακτικούς αριθμούς μέχρι το 10.
ΒΑΘΜΟΣ Β
 • Χρησιμοποιεί τους όρους προσανατολισμού στο χώρο: «πάνω – κάτω», «αριστερά – δεξιά», «μέσα – έξω» κ.λπ.
 • Αναγνωρίζει τη φόρμα και την ονοματολογία των εξής επίπεδων σχημάτων: τρίγωνο, τετράγωνο, ορθογώνιο, κύκλος.
 • Αναγνωρίζει τη φόρμα και την ονοματολογία των ακόλουθων στερεών σωμάτων: τριγωνική πυραμίδα, κύβος, στερεό ορθογώνιο, κύλινδρος, σφαίρα.
 • Αριθμεί προφορικά ευθέως και αντιστρόφως μέχρι το 20.
 • Απαριθμεί ποσότητες έως είκοσι αντικειμένων.
 • Διαβάζει και γράφει αριθμούς μέχρι το 20.
 • Αναλύει προσθετικά και εκτελεί προσθέσεις με τους αριθμούς μέχρι το 10.
 • Διαφοροποιεί και χρησιμοποιεί τους όρους «ψηλό – χαμηλό», «μακρύ – κοντό», «πλατύ – στενό» και «χοντρό – λεπτό».
 • Χρησιμοποιεί τα σύμβολα =, < και > για να συγκρίνει αριθμούς μέχρι το 10.
 • Αναγνωρίζει τα νομίσματα του ΕΥΡΩ και των λεπτών μέχρι το 10.
 • Γνωρίζει τους τακτικούς αριθμούς μέχρι το 10.
ΒΑΘΜΟΣ Γ
 • Χρησιμοποιεί με λάθη τους όρους προσανατολισμού στο χώρο: «πάνω – κάτω», «αριστερά – δεξιά», «μέσα – έξω» κ.λπ.
 • Αναγνωρίζει με λάθη τη φόρμα και την ονοματολογία των εξής επίπεδων σχημάτων: τρίγωνο, τετράγωνο, ορθογώνιο, κύκλος.
 • Αναγνωρίζει με λάθη τη φόρμα και την ονοματολογία των ακόλουθων στερεών σωμάτων: τριγωνική πυραμίδα, κύβος, στερεό ορθογώνιο, κύλινδρος, σφαίρα.
 • Αριθμεί προφορικά ευθέως και αντιστρόφως, αλλά κάνει λάθη στην αντίστροφη αρίθμηση μέχρι το 20.
 • Απαριθμεί με λάθη ποσότητες έως είκοσι αντικειμένων.
 • Διαβάζει και γράφει με λάθη αριθμούς μέχρι το 20.
 • Αναλύει με λάθη προσθετικά και εκτελεί προσθέσεις με αριθμούς μέχρι το 10.
 • Διαφοροποιεί με λάθη και χρησιμοποιεί τους όρους «υψηλό – χαμηλό», «μακρύ – κοντό», «πλατύ – στενό» και «χοντρό – λεπτό».
 • Χρησιμοποιεί με λάθη τα σύμβολα =, < και > για να συγκρίνει αριθμούς μέχρι το 10.
 • Αναγνωρίζει με λάθη τα νομίσματα του ΕΥΡΩ και των λεπτών μέχρι το 10.
 • Κάνει λάθη στη χρήση των τακτικών αριθμών μέχρι το 10.
ΒΑΘΜΟΣ Δ
 • Χρειάζεται βοήθεια για να χρησιμοποιήσει τους όρους προσανατολισμού στο χώρο: «πάνω – κάτω», «αριστερά – δεξιά», «μέσα – έξω» κ.λπ.
 • Χρειάζεται βοήθεια για να αναγνωρίζει τη φόρμα και την ονοματολογία των εξής επίπεδων σχημάτων: τρίγωνο, τετράγωνο, ορθογώνιο, κύκλος.
 • Χρειάζεται βοήθεια για να αναγνωρίζει τη φόρμα και την ονοματολογία των ακόλουθων στερεών σωμάτων: τριγωνική πυραμίδα, κύβος, στερεό ορθογώνιο, κύλίνδρος, σφαίρα.
 • Χρειάζεται βοήθεια για την ευθεία αρίθμηση μέχρι το 20. Δυσκολεύεται κατά την αντίστροφη αρίθμηση.
 • Χρειάζεται βοήθεια για να απαριθμήσει ποσότητες έως είκοσι αντικειμένων.
 • Χρειάζεται βοήθεια για να διαβάσει και να γράψει αριθμούς μέχρι το 20.
 • Χρειάζεται βοήθεια για να αναλύσει προσθετικά και να εκτελέσει προσθέσεις με τους αριθμούς μέχρι το 10.
 • Χρειάζεται βοήθεια για να διαφοροποιήσει και να χρησιμοποιήσει τους όρους «ψηλό – χαμηλό», «μακρύ – κοντό», «πλατύ – στενό» και «χοντρό – λεπτό».
 • Χρησιμοποιεί με βοήθεια τα σύμβολα =, < και > για να συγκρίνει αριθμούς μέχρι το 10.
 • Αναγνωρίζει με βοήθεια νομίσματα του ΕΥΡΩ και των λεπτών μέχρι το 10.
 • Χρειάζεται βοήθεια για να αναγνωρίζει τους τακτικούς αριθμούς μέχρι το 10.
ΒΑΘΜΟΣ Ε
 • Δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του τεστ αξιολόγησης.

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ου ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
 
Σχολείο: ……………………..
Τάξη: …………………………..
Τμήμα: …………………………
 
1η Περίοδος
 
Ονοματεπώνυμο Μαθητή / Μαθήτριας
 
…………………………………….
Με ευκολία
Με σχετική δυσκολία
Κάνει λάθη
Χρειάζεται
βοήθεια
Δεν μπορεί
ΒΑΘΜΟΣ
Α
Β
Γ
Δ
Ε
Χρησιμοποιεί τους όρους προσανατολισμού στο χώρο: «πάνω – κάτω», «αριστερά – δεξιά», «μέσα – έξω» κ.λπ.
Αναγνωρίζει τη φόρμα και την ονοματολογία των εξής επίπεδων σχημάτων: τρίγωνο, τετράγωνο, ορθογώνιο, κύκλος.
Αναγνωρίζει τη φόρμα και την ονοματολογία των ακόλουθων στερεών σωμάτων: τριγωνική πυραμίδα, κύβος, στερεό ορθογώνιο, κύλινδρος, σφαίρα.
Αριθμεί προφορικά ευθέως και αντιστρόφως μέχρι το 20.
Απαριθμεί ποσότητες έως είκοσι αντικειμένων.
Διαβάζει και γράφει αριθμούς μέχρι το 20.
Αναλύει προσθετικά και εκτελεί προσθέσεις με τους αριθμούς μέχρι το 10.
Διαφοροποιεί και χρησιμοποιεί τους όρους «ψηλό – χαμηλό», «μακρύ –  κοντό», «πλατύ – στενό» και «χοντρό – λεπτό».
Χρησιμοποιεί τα σύμβολα =, < και > για να συγκρίνει αριθμούς μέχρι το 10.
Αναγνωρίζει τα νομίσματα του ΕΥΡΩ και των λεπτών μέχρι το 10.
Γνωρίζει τους τακτικούς αριθμούς μέχρι το 10.

Comments are closed.

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011