Εισαγωγή στους αριθμούς

Καταργείται τη στρουκτουραλιστική λογική και την απόδοση των περιεχομένων με βάση τη θεωρία των συνόλων. Επίσης καταργείται ο διαχωρισμός μεταξύ προαριθμητικών και αριθμητικών εννοιών. Η εισαγωγή στους αριθμούς αλλά και στις πράξεις γίνεται με βάση τις άτυπες και προϋπάρχουσες γνώσεις των παιδιών. Δίνονται δραστηριότητες στους μαθητές από την καθημερινή ζωή όπου έχουν νόημα και εφαρμόζονται οι αριθμοί και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να κατασκευάσουν, οι μαθητές, τη σημασία των αριθμών (Χ. Λεμονίδης 1998 α).

H εισαγωγή στους αριθμούς γίνεται μέσα από διδακτικές καταστάσεις και δραστηριότητες, οι οποίες επιτρέπουν την συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας και της σημασίας των αριθμών. Για την εισαγωγή των αριθμητικών εννοιών, επιλέγουμε ως αφετηριακές τις καταστάσεις εκείνες οι οποίες περιέχουν έννοιες οικείες στους μαθητές: άμεση εκτίμηση μικρών ποσοτήτων, γλωσσική χρήση των αριθμών (αριθμοί-λέξεις, προφορική αρίθμηση), αναπαράσταση των αριθμών με δάκτυλα, απαρίθμηση ή καταμέτρηση ποσοτήτων, ανάγνωση ψηφίων κτλ. Στα πλαίσια τέτοιων καταστάσεων εισάγουμε τους μικρούς αριθμούς, την ποσοποίηση και τη γραφή τους, την ανάλυσή τους σε επιμέρους αθροίσματα και τη σύνδεση των διάφορων συμβολικών αναπαραστάσεων με τις αντίστοιχες ποσότητες. Πραγματοποιούμε τη σύνδεση και τη μετάβαση από διαφορετικές αναπαραστάσεις των αριθμών, ανάλογα με τις ικανότητες των μαθητών: α) πραγματικά αντικείμενα (αντικείμενα, δίχρωμο αριθμητήριο, δάκτυλα, ζάρια, κτλ.), β) εικονικές αναπαραστάσεις αντικειμένων, δακτύλων, κτλ. γ) συμβολικές αναπαραστάσεις σε οργανωμένη μορφή (ζάρι) ή όχι (σκόρπιες κουκίδες, γραμμούλες) οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα καταμέτρησης, δ) συμβολικές αναπαραστάσεις οι οποίες δεν παρέχουν τη δυνατότητα καταμέτρησης (αριθμοί-λέξεις και ψηφία)


Comments are closed.

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011