Βιβλιογραφία

ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Γαγάτσης, Λεμονίδης, Χ., (1994). Προφορική αρίθμηση: Μια βασική και χρήσιμη γνώση που η διδασκαλία την αγνοεί. Διάσταση,Τ. 4, σσ. 30-40.

Θωίδης Γ. (2003). «Η ‘επανασύνδεση’ της παιδικής ηλικίας με την κοινωνία των ενηλίκων: ο καταλυτικός ρόλος του ελεύθερου χρόνου», ΚΙΝΗΤΡΟ.

Θωίδης Γ. (2002). «Διαθεματικές δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου στο ολοήμερο σχολείο»,   Ν. Ι. Χανιωτάκης/Ι. Δ. Θωίδης, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, τ.6, σσ. 239-271.

Καψάλης, Α. (1995). Σχολικά εγχειρίδια. Θεσμική εξέλιξη και σύγχρονη προβλημα­τική. Aθήνα, Έκφραση, (σε συνεργασία με τον κ. Δ. Xαραλάμπους)

Καψάλης, Α. (1995). Aναλυτικά Προγράμματα και Σχολικά Eγχειρίδια: Παράλληλα και Aσύμπτωτα. Στο: Eκπαιδευτήρια “O Πλάτων” (επιμ.): Aναλυτικά Προγράμματα και Διδακτικά Bιβλία στη Γενική Eκπαίδευση. Θεωρία και Πράξη. Aθήνα, Eκπαιδευτήρια “O Πλάτων”, 74-83

Καψάλης, Α., Λεμονίδης, Χ. (1999). Σύγχρονες τάσεις της διδακτικής των μαθηματικών. ΜΑΚΕΔΝΟΝ, Περιοδική επιστημονική έκδοση της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Α.Π.Θ. Τεύχος 6, σσ. 95-115.

Κολέζα, Ε. (2000). Γνωσιολογική και Διδακτική προσέγγιση των Στοιχειωδών Μαθηματικών Εννοιών. Εκδόσεις Leader Books. Αθήνα 2000.

Λεμονίδης, Χ. (2003 α). Μια νέα πρόταση διδασκαλίας των μαθηματικών στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Εκδόσεις Πατάκη. Αθήνα, σελ. 240 .

Λεμονίδης, Χ. (2003 β). Η αναπαράσταση των ποσοτήτων στις αριθμητικές έννοιες και η ικανότητα των υποψηφίων δασκάλων να τις χειριστούν. Επιστημονική επετηρίδα της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, τόμος 1, σελ. 291-308. Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.

Λεμονίδης Χ. (2002). Μια νέα πρόταση διδασκαλίας στα Μαθηματικά για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Θέματα στην Εκπαίδευση. Τόμος 3/1, σελ. 5-22.

Λεμονίδης, Χ. (2002). Μια διαφορετική διδασκαλία για τους αριθμούς και τις πράξεις στην αρχή του σχολείου. “Γέφυρες”. Τεύχος 9, σελ. 22-29.

Λεμονίδης, Χ., (2001). Οι αρχικές αριθμητικές ικανότητες των παιδιών όταν έρχονται στο Δημοτικό Σχολείο. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Γ’. τ. 55 σσ. 5-21.

Λεμονίδης, Χ. (2000). Στοιχεία Αριθμητικής και θεωρίας Αριθμών για το δάσκαλο. Εκδόσεις Πατάκη. Αθήνα, σελ. 195.

Λεμονίδης, Χ., (1998 α). Διδασκαλία των πρώτων αριθμητικών εννοιών. Ερευνητική διάσταση της Διδακτικής των Μαθηματικών. Περιοδική έκδοση του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. τ. 3 σσ. 87-122.

Λεμονίδης, Χ., (1998 β). Διαδικασίες που χρησιμοποιούν οι μαθητές της Α΄ τάξης του Δημοτικού σε πράξεις και προβλήματα προσθετικού τύπου. Συμπεράσματα και προτάσεις για τη διδασκαλία. Πρακτικά 1ης Διημερίδας του Πανεπιστημίου Κρήτης στη Διδακτική των Μαθηματικών. σσ. 161-174.

Λεμονίδης, Χ. (1994 α). Περίπατος στη Μάθηση της Στοιχειώδους Αριθμητικής. Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη, Θεσ/νίκη, σελ. 240.

Λεμονίδης, Χ. (1994 β). Γιατί και πώς χρησιμοποιούν οι μαθητές τα δάκτυλά τους στην εκτέλεση απλών προσθέσεων και αφαιρέσεων. Διάσταση,Τεύχος,2-3, σσ. 96-112.

Λεμονίδης, Χ., (1994 γ). Στάση των δασκάλων ως προς τα Μαθηματικά και τη διδασκαλία τους. ΜΑΚΕΔΝΟΝ, Περιοδική επιστημονική έκδοση της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Α.Π.Θ. Τεύχος 1, σσ. 73-83.

Λεμονίδης Χ. , Χατζηλιαμή Μ. (2002). Έρευνα στις γνώσεις των νηπίων σχετικά με τις αριθμητικές έννοιες. Στο Ε. Κούρτη. Η έρευνα στην προσχολική εκπαίδευση. Τόμος Β΄. 153-167. Αθήνα: Τυπωθήτω- Γιώργος Δάρδανος.

Martin Hughes (1985). Τα παιδιά και η έννοια των αριθμών. Δυσκολίες στην εκμάθηση των Μαθηματικών. Εκδοση Gutenberg. Αθήνα 1996.

Ντενι Γκετζ. (2000). Το θεώρημα του παπαγάλου. Εκδόσεις. Πόλις.

Streefland, L. (1991), Ρεαλιστικά Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Εισαγωγή-Επιμέλεια Ε. Κολέζα, Εκδόσεις Leader Books, Αθήνα

Φιλίππου, Γ, Χρίστου, Κ. (1995). Διδακτική των Μαθηματικών. Εκδόσεις Δαρδανός. Αθήνα.

Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Μ. (2001). Απόψεις των εκπαιδευτικών για την πορεία ανάπτυξης της διδασκαλίας μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια των Μαθηματικών. Μέντωρ. Τεύχος 3.

Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Μ. (2000). Βασικές μέθοδοι Ομαδο-συνεργατικής Διδασκαλίας και Μάθησης στα Μαθηματικά. Ευκλείδης Γ΄, Επιθεώρηση Μαθηματικής Εκπαίδευσης, τόμος 16, τευχ. 52, σελ. 39-53.

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Brousseau, G., (1986). Fondements et méthodes de la didactique des mathématiques. Recherches en didactique des mathématiques. Vol. 7-2, Ed. La Penseé Sauvage Grenoble, pp. 33-115.

Carraher, T. (1988). Street Mathematics and School Mathematics, In Borbas, A Ed (1988) 12th International PME Conference (Vol 1), Veszprem, Hungary, 1-23.

Carpenter T P, Moser J M and Romberg T (1982) Addition and Subtraction: A Cognitive Perspective, Lawrence Erlbaum, Hillsdale, NJ

Cockcroft W H (1982) Mathematics Counts, HMSO

Dambrosio, U. (1985) Ethnomathematics For The Learning of Mathematics, Vol 5, No 1, 44-48.

Fuson, K. C.(1992). Research on whole number addition and subtraction. In D. Grouws (Ed), Handbook of research on mathematics teaching and learning (pp. 243-275). New York: Macmillan.

Gelman R and Galistel C R R (1978) The Child’s Understanding of Number, Harvard University Press

Ginsburg H P (1983) (Ed) The Development of Mathematical Thinking, (Chapters 2 To 5) Academic Press, New York

Grouws D A (1992) (Ed) Handbook of Research On Mathematics Teaching and Learning, New York: Macmillan, 334-370

Ernest P (1994) (Ed) Constructing Mathematical Knowledge: Epistemology and Mathematics Education, London: Falmer Press

Lemonidis, Ch., Diamantis, A., Triantafillidou, E. (2002). Teachers estimate the arithmetic skills of their students when they enter the First Grade of Primary School. ICTM 2. 1-6 July, Rethimnon.

Merthens R, Mayers D, Brown A and Vass J (1993) (Eds) Ruling the Margins: people and practices in parental involvement, London, The University of North London Press

Piaget J (1952) The Child’s Conception of Number, Routledge and Kegan Paul, London

Pimm D (1987) Speaking Mathematically Routledge : London

Steffe, L.P., Cobb, P., (1988). Construction of arithmetical meanings and strategies. New York: Springer-Verlag.


Comments are closed.

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011