Η λύση προβλήματος ως προσέγγιση

Η λύση προβλήματος αποτελεί κεντρικό σημείο στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Πρόγραμμα Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.). Στα Μαθηματικά της φύσης και της ζωής δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα, και αφιερώνεται μεγάλη έκταση στη λύση προβλήματος. Μέσα στην τάξη, ενθαρρύνονται και αναδεικνύονται οι διαφορετικές στρατηγικές στην έρευνα και στην κατανόηση των μαθηματικών περιεχομένων. Δίνεται έμφαση στην ερμηνεία της εικόνας και στη βιωματική προσέγγιση για τη συλλογή των δεδομένων του προβλήματος μέσα από πραγματικές καταστάσεις. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να διατυπώνουν δικά τους προβλήματα, να ερευνούν και να εφαρμόζουν μεθόδους έρευνας για τη λύση του προβλήματος, για παράδειγμα τη μέθοδο δοκιμής – πλάνης.


Comments are closed.

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011