Ομαδική – συνεργατική διδασκαλία

Θεωρούμε σημαντικό τον ομαδικό-συνεργατικό τρόπο διδασκαλίας στα μαθηματικά και τον εφαρμόζουμε στο βιβλίο μας. Έτσι αναπτύσσεται η συνεργατικότητα, ο αναστοχασμός, η ενεργός συμμετοχή, η προσωπική συνάφεια και ο πλουραλισμός στις λύσεις των προβλημάτων από τους μαθητές και τις μαθήτριες. Όταν πρόκειται για ομαδικές-συνεργατικές διαδικασίες διδασκαλίας, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο βιβλίο του δασκάλου, και υπάρχει και ειδική σήμανση στο βιβλίο του μαθητή.


Comments are closed.

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011