Κλάσματα και δεκαδικοί αριθμοί

Στην τάξη αυτή οι κλασματικοί και οι δεκαδικοί αριθμοί εισάγονται για πρώτη φορά. Επιλέγουμε να παρουσιάσουμε αρχικά τα κλάσματα και με βάση τα δεκαδικά κλάσματα να εισάγουμε τους δεκαδικούς αριθμούς. Στα κλάσματα πρώτα εισάγουμε τις κλασματικές μονάδες, χρησιμοποιώντας τις εμπειρίες των μαθητών από την καθημερινή ζωή όπως είναι τα τέταρτα της ώρας, τα τέταρτα του κιλού στο βάρος και οι συνταγές. Σε αυτήν την αρχική φάση το σχήμα του κλάσματος που χρησιμοποιούμε περισσότερο είναι το μέρος – όλο σε συνεχή ποσά αλλά και σε διακριτά αντικείμενα. Στη φάση αυτή η κλασματική μονάδα είναι το ένα από τα πολλά ίσα μέρη στα οποία είναι χωρισμένη μια ποσότητα. Επιδιώκουμε να συνδέσουν οι μαθητές την ποσότητα της κλασματικής μονάδας με την ονομασία και τη συμβολική γραφή του κλάσματος. Τα απλά κλάσματα παρουσιάζονται με βάση τις κλασματικές μονάδες. Δείχνουμε το κλάσμα που έχει ίσο αριθμητή και παρονομαστή και είναι ίσο με τη μονάδα. Παρουσιάζουμε επίσης τα ισοδύναμα κλάσματα χρησιμοποιώντας οικεία εποπτικά υλικά και καταστάσεις για τα παιδιά όπως είναι το μοίρασμα της σοκολάτας.

Όπως έχουμε προαναφέρει εισάγουμε τους δεκαδικούς αριθμούς με βάση τα δεκαδικά κλάσματα με μια δραστηριότητα στην αριθμομηχανή όπου οι μαθητές πληκτρολογούν τα δεκαδικά κλάσματα ως διαίρεση και στην οθόνη εμφανίζονται δεκαδικοί αριθμοί. Προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε στη διδασκαλία την προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών για τους δεκαδικούς αριθμούς που προέρχεται κυρίως από τις τιμές σε ΕΥΡΩ και τις υποδιαιρέσεις του. Διδάσκουμε τη συμβολική γραφή και την ονοματολογία των δεκαδικών αριθμών. Φτάνουμε να δείξουμε προσθέσεις και αφαιρέσεις δεκαδικών αριθμών, όχι με μια συστηματική παρουσίαση, αλλά βασισμένοι στην εμπειρία και στις προϋπάρχουσες γνώσεις των παιδιών.


Comments are closed.

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011