Ο αλγόριθμος του πολλαπλασιασμού

Στον αλγόριθμο του πολλαπλασιασμού, όπως αναφέραμε ήδη παραπάνω, καταλήγουμε μετά από μια πορεία εξάσκησης σε νοερούς υπολογισμούς και χρήσης των άτυπων στρατηγικών. Αρχικά οι μαθητές εκτελούν πράξεις πολλαπλασιασμού διψήφιου με μονοψήφιο αριθμό στη συνέχεια υπάρχουν τα κεφάλαια (28, 29) με τίτλο «προς τον πολλαπλασιασμό». Στα κεφάλαια αυτά οι μαθητές γνωρίζουν τον ελληνικό πολλαπλασιασμό. Ο ελληνικός πολλαπλασιασμός πραγματοποιείται με τη βοήθεια ενός πίνακα στον οποίο οι αριθμοί που θα πολλαπλασιαστούν αναλύονται σε δεκάδες και μονάδες. Ο σημερινός αλγόριθμος του πολλαπλασιασμού παρουσιάζεται με βάση τον ελληνικό πολλαπλασιασμό. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές κατανοούν τη δομή του γραπτού πολλαπλασιασμού και μπορούν να ερμηνεύσουν πολλές από τις ιδιότητές του.


Comments are closed.

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011