Αναφορές

Γαγάτσης, Α., (2004). Σύγχρονες τάσεις της Διδακτικής των Μαθηματικών. Πρόγραμμα UNESKO. Πανεπιστήμιο Κύπρου – Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Λευκωσία.

Duval, R. (1995). Sémiosis et pensée humaine: registres sémiotiques et apprentissages intellectuels. Berne: Peter Lang.

Hall, R., and Stevens, R. (1995). Making Spaces: a Comparison of Mathematical Work in School and Professional Design Practices. In S. L. Star (Ed.), The Cultures of Computing (pp. 118-143). London: Basil Blackwell.

Hoyles, C., Noss R., and Pozzi, S. (2001). Proportional Reasoning in Nursing Practice. Journal of Research in Mathematics Education 2001, Vol.32, No. 1, -27.

Lave, J. (1977), Cognitive consequences of traditional apprenticeship training in West Africa. Anthropology and Education Quarterly, 8,177-180.

Lemonidis Ch. (2003). L’enseignement des premières notions arithmétiques selon l’analyse des différentes représentations des quantités. Annales de Didactiques et de Sciences Cognitives, 9, (partie 2) des actes du colloque Argentoratum 2002, 103-117, IREM de Strasbourg.

Λεμονίδης, Χ. (2003). Η αναπαράσταση των ποσοτήτων στις αριθμητικές έννοιες και η ικανότητα των υποψηφίων δασκάλων να τις χειριστούν. Επιστημονική επετηρίδα της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, τόμος 1, σελ. 291-308. Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.

Millroy, W. L. (1992). An Ethnographic Study of the Mathematical Ideas of a Group of Carpenters. Journal for Research in Mathematics Education. Monograph 5.

Nunes, T., Schliemann, A., & Carraher, D. (1993). Street mathematics and school mathematics. Cambridge, England: Cambridge University Press.

Saxe, G. B. (1991), Culture and cognitive development: Studies in mathematical understanding. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.