Η διαθεματική λογική για τη διδασκαλία

Τα μαθηματικά παρουσιάζονται συνήθως ως μια σειρά από ξεκομμένα και αφηρημένα θέματα, τα οποία δεν συνδέονται καθόλου με τα άλλα γνωστικά αντικείμενα. Με βάση τη διαθεματική προσέγγιση των μαθηματικών, δίνεται η δυνατότητα στο παιδί να χειριστεί και να ανακαλύψει έννοιες, μέσα σε ένα πλαίσιο που προσφέρει μια σύνδεση μεταξύ αυτών των εννοιών. Εξάλλου, τα μαθηματικά αποτελούνται από αλληλοεξαρτώμενες και αλληλοσυνδεόμενες έννοιες, και όχι από χωριστά αντικείμενα τα οποία μπορούν να διδαχτούν αποκομμένα το ένα από το άλλο. Η σύνδεση με τα άλλα αντικείμενα δημιουργεί μια πλατιά εννοιολογική βάση, στην οποία η γνώση γίνεται πλουσιότερη και πιο πολύπλευρη. Στο βιβλίο «Μαθηματικά της φύσης και της ζωής» συνδέονται οι μαθηματικές έννοιες τόσο μεταξύ τους όσο και με τα άλλα αντικείμενα. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση, η σύνδεση επιτυγχάνεται είτε μέσα από δραστηριότητες, είτε μέσα από μεγαλύτερα σχέδια εργασίας (projects). Η σύνδεση αυτή παρουσιάζεται και επεξηγείται στο βιβλίο του δασκάλου.