Αρχή 6η: Αλληλεπίδραση και επικοινωνία μεταξύ των μαθητών

Οι οδηγίες για τον δάσκαλο και τα περιεχόμενα των νέων βιβλίων αναπτύσσονται με τέτοιον τρόπο ώστε να κάνουν τους μαθητές να μιλήσουν, να εκφράσουν τις σκέψεις τους, να αλληλεπιδράσουν και να επικοινωνήσουν μέσω των μαθηματικών. Πολλές δραστηριότητες υποδεικνύεται να πραγματοποιούνται ομαδικά και υπάρχει για αυτό ειδικό σύμβολο. Στο βιβλίο του δασκάλου δίνονται οδηγίες σχετικά με το πώς να γίνει η διαχείριση της ομαδοσυνεργατικής εργασίας. Σε πολλές περιπτώσεις προτείνονται δραστηριότητες ώστε να αναπτυχθεί η συζήτηση με ολόκληρη την τάξη και δίνονται οδηγίες στο δάσκαλο για το πώς να δημιουργήσει και να διαχειριστεί αυτή τη συζήτηση.

Στο βιβλίο του δασκάλου, για τους νοερούς αριθμητικούς ή άλλους υπολογισμούς, παρουσιάζονται οι διάφορες απαντήσεις που είναι δυνατόν να δοθούν από τους μαθητές και διδακτικές οδηγίες στο δάσκαλο για τη διαχείριση της τάξης. Προτείνεται στο δάσκαλο να ζητά από τους μαθητές να εξηγούν τον τρόπο που σκέφτηκαν για να βρουν το αποτέλεσμα της πράξης. Αυτό οδηγεί το μαθητή σε μια μεταγνωστική λειτουργία. Ο μαθητής δηλαδή σκέφτεται, συνειδητοποιεί και οργανώσει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτηκε. Αυτή η λειτουργία, από νοητικής πλευράς, είναι πολύ χρήσιμη και ωφέλιμη. Στο βιβλίο του δασκάλου δίνονται οδηγίες, κατά τη διαδικασία της λύσης προβλήματος, ώστε να ζητείται από τους μαθητές να εκφράζουν και να δικαιολογούν τον τρόπο με τον οποίο σκέφτηκαν. Να ανακοινώνονται οι ποικίλες μέθοδοι και τρόποι σκέψης σε όλη την τάξη, να ακολουθεί συζήτηση, στην οποία να αξιολογούνται και να επιλέγονται οι πιο σύντομοι και αποτελεσματικοί τρόποι.