Νέες Τεχνολογίες

Οι Νέες Τεχνολογίες (ΝΤ) αποτελούν ένα δυναμικό και σύγχρονο μέσο το οποίο μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά τις διαδικασίες της διδασκαλίας και της μάθησης. Στα Μαθηματικά της φύσης και της ζωής αξιοποιούμε τις ΝΤ τόσο με την χρήση του διαδικτύου όσο και με τη χρήση του προβλεπόμενου εκπαιδευτικού λογισμικού (CD για Α’ και Β’ τάξη: «Αριθμητική Περιήγηση») αλλά κι άλλων κατάλληλων λογισμικών, όπως είναι το Sketchpad, κ.ά. Οι ΝΤ μπορούν να εφαρμοστούν σε πολλά θέματα του αναλυτικού προγράμματος τα οποία αφορούν τις πράξεις και τους αριθμούς, τη λύση προβλήματος, τις μετρήσεις και τη γεωμετρία.
Στο βιβλίο του δασκάλου προτείνονται διαδικτυακές πηγές τις οποίες μπορεί να επισκεφτεί ο δάσκαλος, αλλά και οι μαθητές, για να αντλήσουν πληροφορίες, και να πραγματοποιήσουν ασκήσεις (για παράδειγμα, προτείνουμε ιστοσελίδα με πληροφορίες για τα μουσεία της σύγχρονης τέχνης).


Comments are closed.

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011