Ο ρόλος του δασκάλου

Σύμφωνα με τις νεότερες απόψεις της διδακτικής των μαθηματικών, και με το πνεύμα της σύγχρονης διδασκαλίας που υιοθετούμε στα «Μαθηματικά της φύσης και της ζωής», ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει νέο ρόλο μέσα στην τάξη και από αναμεταδότης της γνώσης γίνεται ενεργός συνεργάτης και διευκολυντής για την κατασκευή της γνώσης από τον ίδιο το μαθητή. Ο δάσκαλος επιδιώκει να καταλάβει τον τρόπο με τον οποίο ο μαθητής κατανοεί τις μαθηματικές έννοιες, δίνει σημασία στα λάθη των παιδιών και προσπαθεί να ερμηνεύσει τις αιτίες τους.

Όσον αφορά το περιεχόμενο του μαθήματος, ο εκπαιδευτικός δε μένει προσκολλημένος στο διδακτικό βιβλίο και στη σειρά της ύλης, όπως αυτή παρουσιάζεται εκεί. Το περιεχόμενο της διδασκαλίας αλλά και η σειρά της παρουσίασής του είναι καλό να προσαρμόζεται κάθε φορά από το δάσκαλο στις ιδιαιτερότητες και στο γνωστικό επίπεδο των παιδιών της συγκεκριμένης τάξης. Συνεπώς, πολλές διδακτικές καταστάσεις και ασκήσεις θα πρέπει ο δάσκαλος να τις προσαρμόσει ή και να τις αντικαταστήσει εντελώς, με καινούργιες δραστηριότητες.

Όσον αφορά τη διαχείριση της τάξης, ο δάσκαλος δεν είναι η αυθεντία της τάξης, ούτε μονοπωλεί συνεχώς το λόγο. Αντίθετα διαδραματίζει περισσότερο το ρόλο του οργανωτή, συντονιστή και συνεργάτη μιας ομάδας η οποία σκέφτεται, εργάζεται ομαδικά ή και ατομικά, και συνδιαλέγεται γενικότερα.


Comments are closed.

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011