Ορθολογική επικοινωνιακή προσέγγιση

Η μάθηση δεν αποτελεί μόνο μια ατομική διαδικασία, αλλά καθορίζεται και επηρεάζεται άμεσα από το ευρύτερο κοινωνικό, φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Με το υλικό που προτείνουμε στα βιβλία «Μαθηματικά της φύσης και της ζωής» στοχεύουμε στη δημιουργία μιας ζωντανής και έντονα ενεργοποιημένης σχολικής κοινότητας. Στα πλαίσια αυτής θα γίνεται συζήτηση, θα εκτίθενται και θα δοκιμάζονται οι γνώσεις, θα αξιολογούνται οι προτάσεις και τα λάθη, θα αναπτύσσονται υποθέσεις, συλλογισμοί και τεκμηριώσεις. Αυτό σημαίνει ότι δημιουργείται και δοκιμάζεται η ορθολογική διαδικασία στην επικοινωνία των μαθητών.

Η ανάπτυξη της μεταγνωστικής διαδικασίας, βοηθά το μαθητή στην καλύτερη κατανόηση. Για παράδειγμα, ζητώντας από τον μαθητή να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο βρήκε το αποτέλεσμα σε ένα νοερό υπολογισμό, τον βάζουμε να σκεφτεί, να κατανοήσει και να οργανώσει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτηκε. Ανακοινώνονται οι ποικίλες μέθοδοι και τρόποι σκέψης σε όλη την τάξη, κι ακολουθεί συζήτηση, στην οποία αξιολογούνται και επιλέγονται οι πιο σύντομοι και αποτελεσματικοί τρόποι.


Comments are closed.

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, 2011